Pravidla soutěže

Podmínky soutěže

Pravidla soutěže: Dejte šrotu druhou šanci!

1.        základní parametry soutěže

 • Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) soutěže „Dejte šrotu druhou šanci!“ („Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže.
 • Pořadatelem Soutěže je společnost RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny s.r.o., IČO: 496 06 492, se sídlem Vávrovická 267/91, Vávrovice, 747 07 Opava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 12049 („Pořadatel“).

2.        doba a místo konání soutěže

 • Soutěž bude probíhat v období od 1. 5. 2020 do 30. 6. 2020 („Doba konání Soutěže“) na pobočkách kovošrotu a sběrných surovin Pořadatele v Opavě – Vávrovicích, Opavě – Předměstí, Dolním Benešově, Bruntále, Vítkově, Kravařích a Hlučíně („Místo konání Soutěže“).

3.        Účast v soutěži

 • Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní všechny podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Soutěžící“).
 • Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny:
  • osoby, které jsou statutárním orgánem Pořadatele nebo jakéhokoli subjektu podílejícího se na organizaci Soutěže;
  • osoby, které jsou v pracovním poměru či obdobném vztahu k Pořadateli nebo jinému subjektu podílejícím se na organizaci Soutěže;
  • osoby, které jsou vůči Pořadateli či jakémukoli subjektu podílejícímu se na organizaci Soutěže považovány za osoby blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění; nebo
  • osoby blízké osobám uvedeným v bodech 2.1 a 3.2.2 výše.
 • Do Soutěže budou zařazeni a Výherci se mohou stát pouze ti Soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a Soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy ze Soutěže vyloučit a Výhru, jak je definována níže, neudělit či odebrat.
 • Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími (viz článek 2 Pravidel). Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Soutěžícího v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení Soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.
 • Účast v Soutěži je dobrovolná.

4.        Mechanika soutěže

 • Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že během Doby konání Soutěže:
  • přinese na Místo konání Soutěže železo, barevné kovy nebo papír k výkupu; a
  • vyplní své jméno, příjmení a telefonní číslo na soutěžní kupon, který nalezne v týdeníku Region Opavsko, v poštovní schránce nebo si vyžádá u obsluhy sběrny („Soutěžní kupon“);
  • Soutěžní kupon vhodí do označeného boxu v Místě konání Soutěže.
 • Soutěžící se může do Soutěže za Dobu konání Soutěže zapojit pouze jedenkrát.
 • Ze všech Soutěžících budou po skončení Doby konání Soutěže zástupcem Pořadatele vylosováni 3 Soutěžící, přičemž tito Soutěžící získají Výhru („Výherce“). Losování proběhne dne 1. 6. 2020.,kde bude vylosován jeden Soutěžící, který odevzdal v měsíci květnu kupon s týdeníku Region Opavsko a 30.6.2020, kde budou vylosováni zbývající dva Soutěžící ze všech dostupných kupónů.

5.        Výhra v soutěži

 • Výhrou v Soutěži jsou tři AKU vrtačky značky POWERPLUS POWESET1, každá v hodnotě 1 900 Kč („Výhra“).
 • Každý Soutěžící může v Soutěži získat pouze jednu (1) Výhru, tj. jednu AKU Vrtačku značky POWERPLUS POWESET1 v hodnotě 1 900 Kč.
 • Výherci budou Pořadatelem kontaktováni prostřednictvím telefonního čísla, které uvedli na Soutěžním kuponu, s výzvou k potvrzení zájmu o Výhru a sdělení Místa konání soutěže, na kterém svou Výhru převezmou a termínu, kdy se do provozovny dostaví („Výzva“). Výhercem zvolený termín předání Výhry musí být nejpozději do 30 dnů od kontaktování Pořadatelem.
 • Pořadatel uskuteční celkem tři pokusy o kontaktování Výherce v různých časech, přičemž rozestup mezi jednotlivými pokusy bude 2 dny. Nebude-li ani jeden pokus úspěšný, nárok na Výhru Výherci zaniká. Výhra v takovém případě propadne Pořadateli, který vylosuje náhradního Výherce, případně je na rozhodnutí Pořadatele, jak s touto Výhrou naloží.
 • Soutěžící, kteří nezískali Výhru, nebudou nijak vyrozuměni.
 • Jména Výherců budou nejpozději 7 dní po Době konání Soutěže zveřejněny na webových stránkách http://www.vasesberna.cz/ nebo v jiných propagačních materiálech Pořadatele. Údaje o Výhercích budou zveřejněny v podobě jména a příjmení.
 • V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na Výhru podle těchto Pravidel, nebo pokud Výherce Výhru odmítne či se v termínu podle článku 3 těchto Pravidel nedostaví na zvolené Místo konání soutěže, Pořadatel vylosuje náhradního Výherce, případně je na rozhodnutí Pořadatele, jak s touto Výhrou naloží.
 • Pokud si Výherce Výhru i přes rozumně vynaložené úsilí Pořadatele nepřevezme, bude Pořadatel postupovat stejně jako v případě popsaném v článku 7 těchto Pravidel.

6.        ZPRACOVÁNÍ osobních údajů

 • Účastí v Soutěži Soutěžící bere na vědomí, že Pořadatel je, jakožto správce osobních údajů, oprávněn osobní údaje Soutěžícího v rozsahu požadovaném Pořadatelem v souladu s těmito Pravidly (tedy v rozsahu jména, příjmení, telefonního čísla), případně dalších údajů sdělených Pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v příslušné Soutěži, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů. Údaje zpracovávané v souvislosti s účastí v Soutěži jsou zpracovávány po dobu 60 dní od ukončení Soutěže, anebo po dobu delší vznikne-li v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem, nejdéle však po dobu 4 let.
 • Zpracování osobních údajů je prováděno Pořadatelem.
 • Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné. Bez jejich poskytnutí však není možné zajistit účast v Soutěži.
 • Jako subjekt údajů má Soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).
 • Pro uplatnění práv, námitek proti zpracování či jakýchkoli souvisejících dotazů se zpracováním osobních údajů nebo těmito Pravidly může Soutěžící kontaktovat Pořadatele na e-mailu: pinkasova@ritschny.cz nebo na telefonním čísle: 601 571 686. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v informaci o zpracování osobních údajů na webu vasesberna.cz v sekci „Pravidla soutěže“.

7.        Společná ustanovení

 • Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na webových stránkách http://www.vasesberna.cz/.
 • Pořadatele je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též na telefonním čísle: 601 571 686.
 • Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.
 • Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení Pravidel leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Soutěžícím.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Pořadateli. Každá taková změna Pravidel či Soutěže bude provedena formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na webových stránkách http://www.vasesberna.cz/. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.
 • Vyplacení peněžitého plnění namísto Výher není možné a Soutěžící není oprávněn se domáhat výměny Výhry. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou Soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v Soutěži nebo s užitím získané Výhry.
 • Výhry v Soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 • Pořadatel upozorňuje Soutěžící, že v souladu s § 10 odst. 1 písm. ch) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, může mít Výhra za následek vznik daňové povinnosti. Pořadatel za daňové dopady Výhry na Výherce neodpovídá.
 • Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.
 • Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

 

 

V Opavě dne 29.4.2020