GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

INFORMACE PRO OBCHODNÍ PARTNERY, KONTAKTNÍ OSOBY, OSOBY, OD KTERÝCH SE VYKUPUJE ODPAD

 

Úvodní informace

Vážení obchodní partneři, návštěvníci a dodavatelé odpadu,

tyto zásady mají za cíl Vás informovat, jakým způsobem společnost RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny s.r.o. (dále jen „RITSCHNY“) shromažďuje, zpracovává, používá a předává Vaše osobní údaje (společně dále „zpracování osobních údajů“).

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které společnost RITSCHNY v rámci každodenní podnikatelské činnosti zpracovává, jsou identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, pozice) a kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa a tel. spojení) obchodních partnerů (fyzických osob), jejich zaměstnanců, zástupců nebo jiných kontaktních osob obchodních partnerů (dále společně jako „obchodní partneři“), záznamy o návštěvnících provozoven společnosti RITSCHNY a identifikační údaje osob, od kterých je vykupován odpad.

 

OBSAH

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

2. Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem společnost RITSCHNY zpracovává?

3. Z jakých zdrojů získává společnost RITSCHNY Vaše osobní údaje?

4. Sdílíme Vaše osobní údaje s dalšími osobami?

5. Předáváme osobní údaje do zemí mimo EHP?

6. Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

7. Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

8. Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

9. Dotazy a kontakty

10. Změny těchto zásad

 

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem údajů je společnost RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny s.r.o., se sídlem Vávrovická 267/91, 747 07 Opava, IČO: 49606492, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12049.

Společnost RITSCHNY určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se Vaše osobní údaje budou zpracovávat. Kontaktní údaje naleznete v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

Společnost RITSCHNY a další propojené společnosti ze skupiny REMONDIS jsou v těchto zásadách souhrnně označovány jako „skupina REMONDIS“.

2. Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem společnost RITSCHNY zpracovává?

 V níže uvedené tabulce je uvedeno, jaké Vaše osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem společnost RITSCHNY zpracovává.

a) Obchodní partneři

Osobní údaje Účel zpracovávání Právní základ zpracování

 

Identifikační údaje a kontaktní údaje (zejména Vaše jméno, příjmení, pracovní pozice, společnost, tel., e-mail). ·     Sjednání a plnění příslušné smlouvy a související obchodní komunikace.

 

·     Uzavření a plnění smlouvy,

·     oprávněný zájem společnosti RITSCHNY na zajištění komunikace s obchodními partnery.

 

Platební a dodací údaje (např. číslo účtu a dodací adresa).

 

·     Uzavření a plnění příslušné smlouvy s obchodními partnery. ·     Uzavření a plnění smlouvy.

 

b) Osoby, od kterých se vykupuje odpad

Osobní údaje Účel zpracovávání Právní základ zpracování

 

Identifikační údaje:

·     jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu nebo pobytu,

·     číslo občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti.

 

·     Vedení evidence osob, od kterých se vykupuje odpad.

 

 

·     Zákonná povinnost společnosti RITSCHNY.

 

Identifikační a kontaktní údaje:

·     jméno, příjmení, telefon.

·     Účast v soutěžích. ·     Plnění smluvních povinností vyplývajících z pořádání soutěže.

 

c) Návštěvy prostor, provozoven společnosti RITSCHNY

Osobní údaje Účel zpracovávání Právní základ zpracování

 

Bezpečnostní údaje:

·        záznamy z kamerového systému.

 

 

 

·      Ochrana majetku společnosti RITSCHNY, zaměstnanců a dalších osob,

·      ochrana před krádežemi nebo jinou trestnou činností,

·      kontrola pohybu osob v prostorách, provozovnách společnosti RITSCHNY.

 

·        Oprávněný zájem společnosti RITSCHNY na zajištění kontroly vstupu a ochrany majetku Společnosti, zaměstnanců a dalších osob.

 

3. Z jakých zdrojů získává společnost RITSCHNY Vaše osobní údaje?

Společnost RITSCHNY získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od Vás, příp. z veřejně dostupných zdrojů (např. OR nebo ARES), z Vašich návštěv přímo ve společnosti nebo provozovnách společnosti RITSCHNY nebo v rámci skupiny REMONDIS.

4. Sdílíme Vaše osobní údaje s dalšími osobami?

 a) Společnosti ze skupiny REMONDIS

Osobní údaje o obchodních partnerech může společnost RITSCHNY sdílet v rámci
skupiny REMONDIS (bližší informace o členech skupiny REMONDIS jsou k dispozici na webových stránkách www.remondis.com). Pokud jsou sdíleny osobní údaje obchodních partnerů, děje se to jen na základě potřeby znalosti těchto údajů a jsou sdíleny pouze s vybranými zaměstnanci ze skupiny REMONDIS pro plnění úkolů v rámci jejich pracovních povinností.

Přístupová práva mezi jednotlivými společnostmi ze skupiny REMONDIS jsou omezena a udílíme je pouze, pokud daná osoba potřebuje příslušné údaje znát na základě své pracovní pozice nebo svých pracovních povinností a oprávnění zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

b) Poskytovatelé služeb

Společnost RITSCHNY využívá externí poskytovatele služeb, kteří pro ni zajišťují zejména správu pohledávek nebo ostrahu areálu. Pro účely plnění jejich povinností jim musí být společností RITSCHNY předány nebo pro nás zpracovávají určité osobní údaje obchodních partnerů a návštěvníků (ostraha).

Externí poskytovatelé služeb jsou společností RITSCHNY prověřeni a poskytují dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu osobních údajů obchodních partnerů a návštěvníků. Se všemi těmito poskytovateli má společnost RITSCHNY uzavřené písemné smlouvy o zpracování osobních údajů, v nichž se poskytovatelé zavázali k ochraně osobních údajů a dodržování standardů společnosti RITSCHNY pro zabezpečení osobních údajů.

c) Sdělování osobních údajů třetím osobám

 Společnost RITSCHNY je povinna za určitých okolností sdílet osobní údaje obchodních partnerů, návštěvníků nebo osob, od kterých vykupuje odpad, se třetími osobami mimo výše uvedených poskytovatelů služeb nebo společností ze skupiny REMONDIS, a to v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Mezi takovéto třetí osoby patří zejména:

 • správní a obdobné orgány (finanční úřady),
 • finanční instituce (banky, pojišťovny),
 • Ministerstvo životního prostředí (ISPOP),
 • policie, státní zastupitelství,
 • externí poradci.

5. Předáváme osobní údaje do zemí mimo EHP?

Společnost RITSCHNY nepředává Vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor.

6. Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

 Společnost RITSCHNY za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti Vašich osobních údajů využívá moderní IT bezpečnostní systémy. Společnost RITSCHNY udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů. Přístup k osobním údajům je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

7. Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

 Společnost RITSCHNY uchovává Vaše osobní údaje pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů společnosti RITSCHNY, nebo po dobu, po kterou jí to ukládá zákon.

8. Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak jsou používány Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
 • právo kdykoliv bezplatně odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to poštou, e-mailem nebo i osobně na naší adrese uvedené níže;
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany společnosti RITSCHNY, příp. zpracovatelů;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) byl odvolán souhlas k jejich zpracování; (iii) bylo subjektem údajů oprávněně namítáno jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud (i) subjekt údajů napadnul správnost osobních údajů po dobu, dokud společnost RITSCHNY neověří jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je společnost RITSCHNY už nepotřebuje, ale osobní údaje potřebuje subjekt údajů pro účely uplatnění svých právních nároků, nebo (iv) subjekt údajů namítá proti jejich zpracování po dobu, dokud společnost RITSCHNY neověří, zda oprávněné zájmy společnosti RITSCHNY převažují nad zájmy subjektu údajů;
 • právo podat námitky proti zpracovávání osobních údajů v případě, že jsou zpracovávány pro účely (i) oprávněných zájmů společnosti RITSCHNY;
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci při splnění zákonných podmínek;
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; uoou.cz, pokud se subjekt údajů domnívá, že společnost RITSCHNY porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů na ochranu osobních údajů.

9. Dotazy a kontakty

Pokud Vás zajímají podrobné informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva na přístup a opravu nepřesných údajů, nebo jiný dotaz nebo stížnost k jejich zpracování, kontaktujte nás, prosím, poštou, osobně, telefonicky nebo e-mailem.

RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny s.r.o. 

Vávrovická 267/91,747 07 Opava

✉ pinkasova@ritschny.cz

📲 601 571 686

10. Změny těchto zásad

Je možné, že se tyto zásady společnost RITSCHNY rozhodne změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad budete mít vždy k dispozici na webových stránkách společnosti RITSCHNY www.vasesberna.cz v sekci GDPR - Zásady zpracování osobních údajů.